Informacje RODO

Informacje RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej RODO), które weszło w życie dnia 25 maja 2018r. o dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji. Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności i bezpieczeństwie danych osobowych oraz na zapewnieniu Państwu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „EURO-CERAMIKA SP. Z O.O.” SP.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24/26, hala 3B, lok. 217, NIP 113-00-43-468, REGON 012945783, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000222123.

Podanie danych jest dobrowolne i ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, ale może być niezbędne do zajęcia się sprawą, realizacji umowy sprzedaży, dostarczenia towarów czy rozpatrzenia reklamacji.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymamy w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które są podawane w związku z umowami z nami zawieranymi lub przy wystąpieniu do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, przy korespondencji, kontakcie z nami lub przy wystąpieniu o wystawienie faktury VAT lub przy złożeniu reklamacji, przy odstąpieniu od umowy, lub przy zapisaniu się do newslettera, czy założeniu konta internetowego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– kontaktowych, obsługi zapytań i wycen, realizacji zamówień i dostaw towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art.6 ust.1 c) RODO obejmujących przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

-realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do dotychczas złożonych zamówień, wniosków, skarg, reklamacji.

Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Państwa danych osobowych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie podstawa prawna do przetwarzania przez nas Państwa danych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające takie jak firmy księgowe; firmy świadczące pomoc prawną, podatkową, rachunkową; firmy zapewniające hosting Portalu; podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu; operatorzy płatności; upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe. W celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo zajmującym się dostarczaniem przesyłek – prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową. W celu wykonania na Państwa życzenie projektu dane mogą być przekazane naszym partnerom – firmom projektowym.

W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z administratorem pod adresem mailowym biuro@euro-ceramika.pl.

Pragniemy podkreślić, że dokładamy wszelkich możliwych starań w przedmiocie ochrony danych osobowych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych oraz przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne. Zapewniamy także możliwie jak najlepsze środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem.